b 120 120 16777215 401 Boss

นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต์ 

เกิดวันที่ 28 เดือนมกราคม  พ.ศ.2506

ประวัติทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี จาก มสธ. วุฒิ ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ
1)
ระดับ ป.โท จาก มช. วุฒิ ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) ระดับ ป.บัณฑิต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระสัง

หน้าที่พิเศษ  ที่ได้รับมอบหมาย  คณะกรรมการติดตาม
การตรวจสอบและประเมินผล สพป.บร.2 ,คณะกรรมการเขตพื้นที่
สพป.บร.2, นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกระสัง,คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงาน ตำรวจภูธรกระสัง

 

nikom3

นางสาวพิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓

                      การศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา  เข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓

                      ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ุ  2559  เป็นผู้หารที่จริงใจและตั้งใจในการทำงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง