nikom3

นางสาวพิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓

                      การศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา  เข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓

                      ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ุ  2559  เป็นผู้หารที่จริงใจและตั้งใจในการทำงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง