pic260160002

งานศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ครั้งที่๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักงานเขต สพป.บร ๒ ได้จัดการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท

บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๑-๓ ในวันที่ ๕-๖ พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านกรวด ๔

ได้เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีม จำนวน ๓ คน

๑.  ด.ญ.จิรัญญา  พลพงษ์   นักเรียนชั้น ม.๒

๒.  ด.ญ.วิสา  แม้นรัมย์       นักเรียนขั้น ม.๒

๓.  ด.ญ.จิราภรณ์  ยามดี     นักเรียนชั้น ม.๒

ได้ลำดับที่ ๑ ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งขันระดับภาค ณ.สพป.หนองคาย เขต ๑

 

 

pic260160001

ด.ญ.อรอุมา  ยามดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓

ได้เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่มีคว่มบกพร่องทางการเรียนรู้

ระดับ ม.๑ - ๓ ในงานศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชนะเลิศในลำดับที่ ๑ ได้เป็นตัวแทนของเขต สพป.บร ๒

ไปแข่งขันในระดับภาค ณ.สพป.หนองคาย เขต ๑

 

tongjan2

เด็กหญิงกชกร    ทองจันทร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย“AFC U16 Woman’s Championship 2017 Qualifires”ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์  อิสณพงษ์ ท่านรองสักรินทร์  ทองศรี และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านตาเสาทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน เด็กหญิงกชกร  ทองจันทร์  ด้วยดีตลอดมา

 

1

รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญได้รับรางวัลระดับชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน โครงการประกวดผลงานด้าน ICT ประเภทหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 จัดโดย สพฐ.

ได้แก่

1.ด.ญ. ปฐมพร ชูจิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

IMG 3727

2. ด.ญ. สุธิดา บวชขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

IMG 3726

ฝึกสอนโดย นางสาวศุภาวิตา จรรยา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

66

 

IMG 1338

ด.ญ.พิชามญช์  โชร์รัมย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ ได้เข้าแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa

ตามแนว ในระดับชั้น ป.๔-๖ 

ณ. สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒