IMG 1338

ด.ญ.พิชามญช์  โชร์รัมย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ ได้เข้าแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa

ตามแนว ในระดับชั้น ป.๔-๖ 

ณ. สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

IMG 1339

ด.ช.ระพีพัฒน์  อุ่นพิมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

การเขียนตามคำบอก ในระดับชั้น ป. ๔ - ๖ ได้ลำดับที่ ๓

ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

jj 015
แนะนำครูเด่น นร.เก่ง 1

IMG 1340

ด.ญ.กมลวรรณ  ดำกระโทก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓  ได้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความ

ในระดับชั้น ป.๔ - ๖ ได้ลำดับที่ ๔

ณ. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

jj 015
แนะนำครูเด่น นร.เก่ง 2