pic260160003

ชื่อ-สกุล นางกชพร    ฤาชา

ตำแหน่ง ครู  โรงเรียน อนุบาลกระสัง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.ม. หลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท