pic260160001

ด.ญ.อรอุมา  ยามดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓

ได้เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่มีคว่มบกพร่องทางการเรียนรู้

ระดับ ม.๑ - ๓ ในงานศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชนะเลิศในลำดับที่ ๑ ได้เป็นตัวแทนของเขต สพป.บร ๒

ไปแข่งขันในระดับภาค ณ.สพป.หนองคาย เขต ๑