pic260160002

งานศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ครั้งที่๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักงานเขต สพป.บร ๒ ได้จัดการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท

บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๑-๓ ในวันที่ ๕-๖ พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านกรวด ๔

ได้เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีม จำนวน ๓ คน

๑.  ด.ญ.จิรัญญา  พลพงษ์   นักเรียนชั้น ม.๒

๒.  ด.ญ.วิสา  แม้นรัมย์       นักเรียนขั้น ม.๒

๓.  ด.ญ.จิราภรณ์  ยามดี     นักเรียนชั้น ม.๒

ได้ลำดับที่ ๑ ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งขันระดับภาค ณ.สพป.หนองคาย เขต ๑