IMG 1338

ด.ญ.พิชามญช์  โชร์รัมย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ ได้เข้าแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa

ตามแนว ในระดับชั้น ป.๔-๖ 

ณ. สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒