IMG 1340

ด.ญ.กมลวรรณ  ดำกระโทก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓  ได้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความ

ในระดับชั้น ป.๔ - ๖ ได้ลำดับที่ ๔

ณ. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒