แบบเบิกเงินการรักษาพยาบาล

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 58-59

โปรแกรมแบบปร. 4,5,6 และตารางคำนวนค่า factor f